Sr.No. Name Place
1 Amar Singh Thakurdwara
2 Jitendra Kumar Dhampur
3 Navneet Kumar Moradabad
4 Pushpa Kumari Moradabad
5 Vijay Veer Singh Dehradun
6 Balraj Singh Amroha
7 Rakesh Kumar B.B.Nagar
8 L.C Sharma B.B.Nagar
9 Imran Khan B.B. Nagar
10 Tejpal Singh Dhampur
11 Vikas Tomar Dhampur
12 Kailash Singh Dhampur
13 Arjun Singh Dhampur
14 Virendra Singh Dhampur